MYGGA FÄSTING 2 in 1 Spray 60 ml

122,80 kr 76,75 kr 37.5% OFF

In Stock

  • Skyddar mot mygg, knott och fästingar
  • Skyddar upp till 6 timmar
  • Från 3 år

 

Beskrivning

Mygga Fästing 2 in 1

Läs mer information om produkten på midsona.se/mygga

Användningsområde:

För användning på människa. Mygga Fästing 2 in 1 skyddar i upp till 6 timmar mot mygg, knott och andra bitande flugor samt minskar risken för bett av fästing. Observera att Mygga Fästing 2 in 1 inte ersätter vaccination mot fästingburna sjukdomar. All annan användning än vad som angivits i bruksanvisningen är otillåten.

Bruksanvisningen:

Använd endast på mindre hudytor och högst 2 gånger per dag. Applicera maximalt 10 pump per tillfälle för vuxna och maximalt 5 pump för barn. Medlet ska sprayas i händerna för att sedan strykas ut på kroppen på de kroppsdelar du vill skydda. Spraya inte direkt mot ansiktet och tvätta händerna efter applicering. För att minska risken för bett: Täck utsatta kroppsdelar med kläder och skor. Spraya inte direkt på kläder. För att förhindra att mygg, knott eller fästingar kryper in under kläderna, applicera Mygga Fästing 2 in 1 där kläderna slutar, t.ex. runt vader, handleder och hals. Om du använder solskyddsmedel skall du spraya Mygga Fästing 2 in 1 efteråt. Efter bad bör Mygga Fästing 2 in 1 sprayas på igen. Får inte användas på barn under 3 år. Smörj inte in barnets händer, då det finns en risk för att barnet får det i munnen. Avsluta användning av produkten om rodnad/irritation/obehag uppkommer.

Innehållsförteckning:

Verksam beståndsdel: Eucalyptus citriodora oil, hydrated, cyclized (CAS 1245629-80-4) 300 g/L. Innehåller etanol.

Produktformulering:

Flytande vätska

Varning:

Brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Innehåller citriodiol, linalool och geraniumolja. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor  öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten.  Undvik utsläpp till miljön.

Vid kontakt med ögonen:

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

Vid hudirritation eller utslag: sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: sök läkarhjälp.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Innehållet lämnas till mottagarstation för farligt avfall.

  • Bäxtbaserat skydd
  • Effektiv
  • Luktar gott
  • Kladdar inte

Insektsmedel med växtbaserad verksam beståndsdel från citroneukalyptus. Mygga Fästing 2 in 1 är en spray mot mygg, knott och andra bitande flugor samt minskar risken för bett av fästing. Mygga Fästing 2 in 1 är utvecklad i samarbete med Institute of Tropical Medicine.

Produktfakta

Aktivt ämne
Förpackningsstorlek 60 ml
Vnr. 778397
EAN 7350028546367
Varumärke Midsona AB – MYGGA

Ytterligare information

Vikt 78 g
Dimensioner 12,1 × 4,1 × 4,1 cm
0
No products in the cart.